Нашата политика по КАЧЕСТВОТО с която се ангажираме е :

Ръководството на ФЛЕКСПАК ЕООД , в лицето на управителите се ангажира със своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е разгласена, разбрана, прилагана и отстоявана на всички нива в структората на фирмата.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО с която ръководствот на ФЛЕКСПАК ЕООД се ангажира е пряко свързана с визията на ръководството за развитие на организацията при производството на гъвкави опаковки с и без

флексопечат според изискванията на нашите клиенти и балансирано удоволетворяване на останалите страни в работния процес.

За налагане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО, ръководството на ФЛЕКСПАК ЕООД е определило следните основни цели:
- да удовлетворява изискванията и очакванията на своите Клиенти и да увеличава броя на постоянните Клиенти;
- да произвежда висококачествени продукти, които трайно да осигурят добро съотношение „качество – цена”;
- да задоволява нуждите на Клиентите, посредством технически нововъведения;
- да поддържа коректни отношения със своите Доставчици и Партньори;
- балансирано да удовлетворява постоянно покачващите се изисквания от всички заинтересовани страни – клиенти, персонал, партньори;
- да разширява пазарния дял в областта на флексопечата и производството на гъвкави опаковки в  страната и чужбина;
- да провежда переодични обучения на персонала за повишаване на неговата квалификация и мотивация за съпричастност към извършваната работа;
- да развива и усъвършенства  способностите и уменията на своите служителите;
- да развива лидерските качества на Ръководството;
- да използва ефективно наличните ресурси;
- да увеличава дела от печалбата, използван за реинвестиране в най-модерните технологии във флексопечата;
- непрекъснато да подобрява и усъвършенства ефективността и ефикасността на внедрената и поддържана Система за управление на качеството.

За постигане на тези цели, Ние ръководството на Флекспак ЕООД  е разработило и внедрило Система за управление на качеството.

Ръководството на Флекспак ЕООД е създало условия за стриктно спазване на изискванията на Системата за управление на качеството в организацията и за активното съдействие за нейното развитие.