ФИРМЕНА ПОЛИТИКА

НАШАТА ВИЗИЯ И МИСИЯ
В основите на успеха на нашата компания стоят високо квалифицирани специалисти отговарящи за качеството на произведената продукция, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,
Така, че за да изпълним тези отговорности и с цел гарантиране на устойчивост и непрекъснато развитие на нашия бизнес, ние сме определили нашата фирмена политика и я свеждаме до всички наши служители и партньори, за да се прилагат и спазват най-високите стандарти и постоянство на работните процесите, включително при извънредни ситуации и за поддържане на високо ниво на професионализъм във всекидневните дейности и бизнес отношенията с нашата компания.

Ние насърчаваме личностното развитие на нашите служители и вярваме, че успехът на нашия бизнес е резултат от тяхното творчество и ефективна работа в екип.

НАСОЧЕНОСТ КЪМ КЛИЕНТА
Ръководството на "ФЛЕКСПАК" ЕООД следва прицизно плана си за постоянно подобряване на всички дейности по управление на качеството.
Нашата политика се основава на увереността ни в принципите, които вярваме, за постигане на максимално ниво на удовлетвореност на клиентите:

- Качество на нашите гъвкави опаковки

- Коректност със нашите партньори

- Кратки срокове за изработка на Вашата поръчка 

Прилагайки политиката по качество стриктно на всички нива в структората на организацията, се стремим 

към постоянно повишаване качеството на нашите продукти и предлагани услуги.Стремейки се да повишаваме качеството на нашите продукти, основна цел е и понижаване сроковете за доставка към нашите клиенти. За нашето успешно развитие и разтеж, ние дължим и на коректността към нашите клиенти и бизнес партньори.

ОТГОВОРНОСТ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА
Развивайки се в хармония с околната среда, стремейки се да оставяме минимален отпечатък от дейността ни. Ние насочено развиваме и внедряваме  технологии, позволяващи съжителство на нашия бизнес с околната среда и клиентите ни.Ангажирайки се с изграждане и развиване на ползотворни взаимоотношения на сътрудничество с широк кръг от хора и организации, свързани с опазването на околната среда.
За постигане на тези цели ръководството на ФЛЕКСПАК отдава първостепенно значение на спазването на следните основни принципи за управление на въздействието на организацията върху околната среда:

-Системно установяване оценка на риска върху околната среда;
-Непрекъсната грижа за развитието на екологично съзнание, повишаване на личната отговорност и ангажираност на служителите за опазване на околната среда;

-Предотвратяване на замърсяването на околната среда от нашата дейност;

-Всекидневно предприемане на мерки за намаляване отрицателното въздействие върху околната среда;
-Стремейки се да предотвратяваме аварии, последствията от които могат да имат отрицателно въздействие върху околната среда;
-Стриктно спазване на  всички законови и други изисквания за нашите продукти и дейности;
-Периодично определяне  на стратегически цели и задачи за подобряване ефективността на системата за управление на отпадъците, за реализиcията на по-голяма ефективност мерките за положително въздействие върху околната среда;
-Годишна оценка на приложимите изисквания за опазване околната среда и постигнатите резултати в тази посока.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ
Ние, ръководството на ФЛЕКСПАК защитаваме последователно нашите основни бизнес принципи за осигуряване и насърчаване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с най-добрите международни практики и изисквания.
За да се осигури  правилна политика за безопасност и здраве при работа ние се стремим към:
-Предотвратяване на злополуки и намаляване на броя на инцидентите увреждащи здравето в нашата организация;

-Постоянно осигуряване контрол на безопасността и здравето при работа.Стремейки се да намаляваме нивото на риск в работния процес;

-Намаляване несигурността  на вземане на решения по отношение на управлението на риска;
-Гарантираме прилагането на законовите изисквания за спазване всички разумни действия за предотвратяване на аварии и щети за опазване здравето и благосъстоянието на работниците и служителите;

-Създаване на сплотен колектив сред служителите и повишаване на сътрудничеството в рамките на компанията, чрез повишаване доверието на служителите, че грижата за безопасността и здравето е част от преоритетите на ръководството на компанията;
-Повишаване на осъзнатостта и разбирането за лична отговорност при технологичните процеси в съответствие с приложимите законови изисквания;
-Не толерираме дискриминация в подбора на кадри, и се стремим да осигурим добри условия на труд за всички наши служители.
Уважаваме човешките права на хората, не толерираме никаква форма на принудителен и/или детски труд.
Чрез диалог и обмен на информация  с нашите служители изграждаме и споделяме принципа за взаимно доверие и отговорност, като работим заедно за успеха на компанията като цяло.