Нашите сертифаки са с област на приложение:

ISO 22 000

Международният стандарт ISO 22000 дефинира изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, когато дадена организация трябва да демонстрира своята способност да контролира хранителните опасности, за да гарантира, че всеки хранителен продукт е безопасен в момента на консумирането му от човека. Сертифицирайки се по ISo 22000 Ние гарантираме безопасност на нашата продукция и възможност за безопасно пакетиране на хранителни продукти.
ISO 22000 гарантира че прилагаме високи стандарти за управление на безопасността на храните.
 
ISO 22000 конкретизира изискванията към системата за управление на безопасността на храните, които включват общопризнатите и придобили международна популярност елементи за гарантиране на безопасността на храните по цялата хранителна верига, включително и до точката на крайното им потребление:
• добра комуникация по цялата хранителна верига;
• системно управление, контрол на процесите;
• Plan-Do-Check-Act (PDCA цикъл - обединяване на два отделни цикъла: единият обхваща системата за управление, а другият обхваща принципите на НАССР;
• прилагане на НАССР принципите и пряка връзка с кодекс Алиментариус;
• спазване на добрите хигиенни и производствени практики.
 
Стандарт ISO 22000 обединява принципите на системата НАССР (Анализ на опасностите, контрол на критичните точки и ръководство за прилагането му) с пререквизитните програми (ПРП), познати като добри хигиенни и производствени практики (GMP ).
ISO 22000 изисква всички опасности, за които основателно се предполага, че могат да възникнат в хранителната верига, включително опасностите, свързани с вида на процеса и на използваните инсталации, да бъдат идентифицирани и оценени. Така той дава възможност за определяне и документиране на причините за необходимостта от контрол върху едни установени опасности и липсата на такава необходимост при други установени опасности.
 
Структура:
ISO 22000 "Системи за управление на безопасността на хранителните продукти" има следната структура:
1. Обхват
2. Нормативни позовавания
3. Термини и дефиниции
4. Контекст на организацията
5. Лидерство
6. Планиране
7. Поддръжка
8. Дейности
9. Оценяване на ефикасността на системата за управление на безопасността на храните
10. Подобряване

Ползи от внедряване на стандарт ISO 22000:
Стандарт ISO 22000 дава възможност на организацията да:
• въведе система за управление на безопасността на хранителни продукти, която да помага за подобряване на цялостната дейност по отношение на безопасността;
• постоянно да осигурява продукти и услуги, свързани с хранителни продукти, които са безопасни и отговарят на регулаторните изисквания;
• подобри управлението на рисковете в процесите по безопасност на храните;
• оценява и преценява изискванията на клиентите и доказва съответствия с онези предварително договорени с клиентите изисквания, свързани с безопасността на храните, с цел да повишава удовлетвореността на клиентите;
• ефективно да комуникира със своите доставчици, клиенти и другите заинтересовани страни от хранителната верига по въпросите, свързани с хранителната безопасност;
• гарантира съответствието с декларираната политика по безопасността на хранителните продукти ида покаже стабилни връзки с кодекс Алиментариус;
• доказва това съответствие пред други заинтересовани страни, и
• получи сертификация или регистрация на системата за управление на безопасността на хранителните продукти от външна организация, или да провежда самооценка, или да декларира съответствие с този международен стандарт.
 
Безопасността на храните представлява предотвратяване, отстраняване и контрол на опасностите, свързани с хранителните продукти, от мястото на производство до мястото на консумация. Тъй като заплаха за безопасността на храните може да се появи на всеки етап от процеса, всяко едно предприятие във веригата за доставка на храни трябва да упражнява адекватен контрол върху опасностите. Всъщност безопасността на храните може да се поддържа само чрез съвместните усилия на всички страни: правителства, производители, търговци на дребно и крайни потребители.
Стандартът ISO 22000 може да бъде прилаган от организациите, както самостоятелно, така и в Интегрирана система за управление с други стандарти като ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, IFS Food, BRC и др.
 
ISO 22000:2018 (БДС EN ISO 22000:2018) Системи за управление на безопасността на хранителни продукти  • Your image title

  • Your image title